0

Ik ben katholiek

Als belofte: Sommige theologen lezen echter de tien geboden met nadruk (zoals de joden plegen te doen) op de verkondiging aan het begin, dan worden het volgens deze theologen woorden van belofte en bevrijding; de schets haarband van de situatie waarnaar het volk onderweg is, een. Volgens sommige aanhangers van de documentaire hypothese is in Exodus 34:11-26 een derde lijst van geboden en verboden te vinden die verschilt van de reeds genoemde gelijkaardige versies: hij is uitgebreider en bevat onder andere het opmerkelijke gebod de altaren van andersgelovigen stuk te slaan. Deze lijst wordt door hen omschreven als de rituele dekaloog. De tien geboden van de koran bewerken de tien geboden in de koran zijn te vinden in Al-Anaam 6:151-153 en Al-Israa 17:22-39. De verzen Al-Anaam 6:151-153 luiden als volgt: 23 Zeg o mohammed: Kom, ik zal u verkondigen, welke onschendbare/heilige grenzen jullie ontwikkelaar tot perfectie jullie heeft opgelegd: Dat jullie hem met niets vergelijken/goddelijke macht naast Hem geven. (Dat jullie aan Hem niets als metgezel mogen toevoegen). Dat jullie je ouders goed behandelen/hun tekorten aanvullen. (Wees goed voor jullie ouders). En dood jullie kinderen niet uit armoede. Wij zijn het, die voor jullie en voor hen zorgen. (Dat jullie je kinderen niet mogen doden uit vrees voor armoede). Benader schadelijk immoreel gedrag niet (la taqraboe al-Fawahisha hetzij in het openbaar of in het geheim.

ik ben katholiek

Tien geboden - wikipedia

Gij zult uw ouders needrig eeren, opdat uw God, die eeuwig balance leeft, uw dagen gunstig moog vermeeren in t land, dat zijne hand u geeft! Gij zult niet doodslaan, noch u wreken. Breekt nooit den echt, steelt niemands goed. Gij zult geen valsch getuignis spreken, bemint elk met een vroom gemoed! Uw hart zal nimmer iets begeeren van alles, wat uws naasten. Uw ziel zal als uw mond God eeren, en houden zijn getuigenis. Och, of wij uw geboôn volbrachten! Genâ, o hoogste majesteit! Gun door t geloof in Christus krachten, om die te doen uit dankbaarheid! Uit vers 9 blijkt dat dit lied in de reformatorische traditie staat, waarin wordt gepredikt dat de wet vervuld is door jezus Christus en dat er uitsluitend door geloof in jezus genade voor God kan worden verkregen. Het leven naar de wet is dan etos een uiting van dankbaarheid voor de verkregen genade. Het vers is een gebed van de gelovige om kracht, die nodig is om hieraan invulling te kunnen geven. In het christendom zijn twee interpretatiewijzen gangbaar, namelijk: als wet: Het "gij zult" kan als imperatief gelezen worden, als regels waaraan men zich moet houden, dus door God opgelegd aan zijn volk.

ik ben katholiek

vinden als gezang a in het gedeelte tussen de psalmen en de gezangen in de Psalmen- en gezangenbundel van de nederlandse hervormde kerk, uitgave 1938. (de coupletten zijn hier genummerd, niet de geboden zelf. Mijn ziel, herdenk met heilig beven, hoe god, met majesteit bekleed, zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar Hij deez woorden hooren deed:. Ik ben de heer, uw God en Koning, die van Egypte u bevrij, u leidend uit uw slaafsche woning; dient dan geen goden nevens Mij. Voor beeldendienst zult gij u wachten: ik ben de heer, een ijvrig God; k straf die in drie en vier geslachten, maar schenk mijn dienaars t zaligst lot! Misbruikt geenszins den naam des heeren, zweert nimmer eenen valschen eed; want hun, die zijnen naam onteeren, is zijn getergde wraak gereed. Gedenk en viert, met vee en magen den Sabbath, na zesdaagsche vlijt: God schiep t heelal in zooveel dagen, en heeft den Sabbath zich gewijd.

Ik ben een, katholiek, waarom zou ik moeten overwegen om een Christen

Nl - nieuws en duiding over

Eer uw vader en uw moeder. Gij treatment zult niet doden. Gij zult geen onkuisheid doen. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen. Gij zult geen onkuisheid begeren. Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort. Vergelijkingstabel bewerken In versvorm klinkt het zo: 22 bovenal bemin cream én God. Zweer niet ijdel, vloek noch spot. Heilig steeds de dag des Heren. Vader, moeder zult gij eren.

Men mag dus geen afgoden afbeelden om die te aanbidden. Vandaar dat in een rooms-katholieke kerk wel afbeeldingen (van dieren, heiligen, christus en God ) voor kunnen komen. Deze beelden worden niet als goddelijke aanwezigheid gezien of als goden, maar beschouwd als toegewijde, dierbare afbeeldingen van een geestelijke realiteit die niet direct met de materie van het beeld in relatie staat. De tempel van Jeruzalem bevatte ook afbeeldingen van dieren, stierenbeelden, de engelen-cherubijnbeelden op de Ark van het Verbond (zie boek koningen en eveneens afbeeldingen van palmbomen en engelen. Joden zelf hebben nooit religieuze afbeeldingen verboden op de calvinistische wijze. In het boek numeri moet mozes in opdracht van God een koperen slangenbeeld maken en wordt dit later religieus gebruikt. De slang wordt ook uiteindelijk, nadat hij alsnog werd verafgood, pas vernietigd. 21 Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen. Gij zult de naam van de heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken. Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt.

Org - over de rooms

Men hanteert de volgende indeling: ik ben de eeuwige, uw God, die u klachten uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult de naam van de eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken. Gedenk de Sjabbat, dat gij die heiligt. Eert uw vader en uw moeder. Gij zult niet moorden. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niets begeren dat van uw naaste. Men verdeelt de woorden soms als : éen afgezonderd (heilig) woord, drie met betrekking tot de relatie tussen mens en God, drie met betrekking tot de verhouding tot de naaste en drie met betrekking tot het innerlijk van de mens. Katholieke indeling bewerken monument op de grond van Texas State capitol doordat in de katholieke indeling de eerste verbodsbepalingen samen genomen worden in én gebod, wordt het verbod op het maken van afbeeldingen onderdeel van het verbod op de afgoderij. ik ben katholiek

Daarom heeft de heer de sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de heer, uw God, u geven zal. Leg over een ander geen vals getuigenis. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat het ook maar toebehoort.' nummering bewerken In Exodus 34:28 en deuteronomium 4:13 en 10:4 worden deze regels (afhankelijk. Verschillende groepen hebben de geboden op verschillende manieren ingedeeld. Bijvoorbeeld, protestanten vatten de regels "geen andere goden" en "geen gesneden beelden" op als twee lidl aparte geboden. De aparte vermelding van het verbod op afgodsbeelden, vindt men ook bij de oosters-orthodoxe kerken en de oosters-katholieken. Katholieken rekenen de twee eerste zinnen tot én verbod, namelijk dat op afgoderij. Katholieken interpreteren het verbod om te begeren als twee afzonderlijke geboden (te weten, én ten aanzien van vleselijke begeerte en én ten aanzien van materiële hebzucht). De protestanten en joden beschouwen dit als onderdelen van én gebod. De joodse indeling bewerken In de joodse traditie wordt niet gesproken van geboden, maar van woorden: de hebreeuwse aanduiding aseret ha-dibrot betekent "de tien woorden".

Gebeden tot God, katholiek

Daarnaast is er consensus binnen de islam dat mozes op de berg Sinaï tien geboden kreeg. De tien geboden bewerken mozes smijt de twee tafelen stuk de tekst in de nieuwe bijbelvertaling luidt als volgt (nummers zijn verzen in Exodus 20 toen sprak god deze woorden: 'ik ben de heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de heer, uw God, duld vertalen geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de heer, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan. Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de heer, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de heer de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij.

ik ben katholiek

Deze twee tafelen waren niet alleen door God gemaakt, maar ook "beschreven door Gods vinger". 8 In Exodus 34 staat dat God mozes opdroeg een tweede versie van deze stenen tafelen te maken, omdat hij de bistro eerste stuk gooide toen hij terugkwam van de berg en zag dat het volk een gouden kalf had gemaakt en aanbad. God gaf mozes opdracht om twee stenen platen uit te hakken, waarna hij ze zou beschrijven, 9 maar nadat God aanvullende geboden had gegeven waaraan de Israëlieten zich moesten houden, zei god tegen mozes: "Stel deze geboden op schrift". 10 Dit had kennelijk geen betrekking op de tien geboden, want later vertelde mozes dat God de stenen platen die hij had uitgehakt had beschreven en aan hem had overhandigd. 11 na voorlezing aan het verzamelde volk werden deze tweede set stenen tafelen in de Ark van het Verbond bewaard. Historische context en datering bewerken de tien geboden werden beïnvloed door vergelijkbare verbonden tussen volken en hun goden als die van de hettieten en andere volken in Mesopotamië, zoals de codex Hammurabi, 12 13 wat duidt op een ontstaan in de periode van de 14e. 14 de formulering "geen andere goden dan ik" 15 duidt op een context van polytheïsme, 16 waardoor over het algemeen wordt aangenomen dat de tien geboden en het "verbondsboek" waarvan ze deel uitmaken, niet door de jahwist zijn opgeschreven maar later, mogelijk in de periode. 17 en hun definitieve vorm kregen in de 7e eeuw., de tijd van Josia. 18 19 Een latere datering (na 586.) wordt gesuggereerd door david. 20 Traditie in de koran bewerken In de koran worden de tien geboden niet als zodanig genoemd. Wel komen diezelfde geboden voor zoals overgeleverd in de Thora, maar worden niet als de tien geboden van mozes benoemd. Ook in soera saudi het vee 151-152 is een sterke verwijzing naar de tien geboden te vinden, gezien hetgeen daar als ver- en geboden wordt opgesomd.

Bedienen heilig Oliesel, katholiek

Met de tien geboden hebreeuws asèrèt hadewariem, "tien woorden" of "tien uitspraken of dekaloog oudgrieks : ο δέκα λόγοι, hoi déka lógoi, "de tien woorden worden de leefregels aangeduid die volgens het jodendom en christendom door, god via, mozes aan de mensen gegeven zijn. De eucerin tien geboden worden. Hebreeuwse bijbel twee keer opgesomd: in, exodus 20:3-17 2 en, deuteronomium 5:7-21. 3, de versies zijn vrijwel gelijk, de laatste is uitvoeriger beschreven. Deze leefregels hebben een zeer sterke invloed gehad op de samenlevingen waarin een abrahamitische religie dominant is of was. De uitdrukking "de tien geboden" werd voor het eerst gebruikt door. Ireneüs 4 en, ptolemaeus Gnosticus 5 onder verwijzing naar de vertaling. Septuagint van deuteronomium 10:4. Soms wordt ook de aanduiding "de stenen tafelen "de tafelen der Wet "Wet des He(e)ren "De leifheit getuigenis" 6 of "De tafelen der Getuigenis" 7 gebruikt. Inhoud, traditie in de hebreeuwse bijbel bewerken, volgens Exodus 20:1 ontving mozes van God, op de berg Horeb in de sinaïwoestijn, op twee stenen tabletten tafelen de tien geboden.

Ik ben katholiek
Rated 4/5 based on 773 reviews
SHARE

ik ben katholiek Xujejaba, Mon, April, 30, 2018

Heer jezus Christus, ik neem uw tegenwoordigheid in mij aan. Gij zijt mijn heer, mijn Verlosser, mijn heiland, mijn Broeder en mijn God. Leef Gij in mij! Schenk mij een deemoedig, zuiver, dapper, liefhebbend en wijs hart. Vorm mijn hart naar Uw heilig hart en leid mij ondanks mijn vele zonden en zwakheden naar díe heiligheid die gij voor mij hebt voorzien.

ik ben katholiek Wycemax, Mon, April, 30, 2018

Ik geloof in u, drievuldige god: Vader, zoon en heilige geest. Abba, vader, in uw handen leg ik mijn leven: mijn schuld en angst, mijn verleden, heden en toekomst, deze dag, allen die mij nabij zijn, allen voor wie ik verantwoordelijkheid draag de parochie, de kerk en de hele wereld. Ik geef aan U mijn toekomst en ook reeds mijn dood. Moge in alles niet míjn maar uw wil geschieden.

ik ben katholiek Lexoc, Mon, April, 30, 2018

Heilige, sterke, onsterfelijke god, lof, heerlijkheid, wijsheid en dank, eer en macht en sterkte aan U tot in de eeuwen der eeuwen. Met uw kracht verzaak ik aan het wantrouwen en de verwijten tegenover. Ik verzaak in uw naam aan de satan, aan al zijn werken en aan zijn verleiding.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: