0

Scheurtje oogkas

Glasvochttroebelingen: vlekjes, spinnetjes in glasachtig lichaam / ooggelei / oogvocht, floaters, slietjes, wolken, wolkjes, draadjes, spinnewebjes, spinnetjes. coeliacusblock : het ganglion coeliacus is een zenuwknoop die organen in de bovenbuik bezenuwt. Door deze zenuwknoop met een inspuiting te blokkeren, kan. Glasvocht (ooggel, oogvocht, glasachtig lichaam netvlies (retina, kegels, kegeltjes, staafjes, maculapigmente macula (gele nivea vlek) en pigmenten, vaatvlies. Gebruik deze medische woordenlijst met de nodige omzichtigheid. Raadpleeg ook andere bronnen. De woordenlijst is geenszins een vervanging voor het deskundig advies. Iedereen krijgt er weleens mee te maken: vlekken voor je ogen, rare vormpjes/figuurtjes in je gezichtsveld of flitsen die je blikveld doorkruisen. Meer nieuws van Het Belang van Limburg. Nederlandstalige hoofdpunten uit 150 nieuwsbronnen om het kwartier bijgewerkt. Boezinge benutte op sk eernegem niet het balbezit en bleef steken op een 0-0 gelijkspel waardoor Westkapelle, dat won, de vijfde plaats inneemt. De kaak wordt ongemerkt de hele dag gebruikt. Helaas gaat het ook wel eens mis en zijn kaakproblemen het gevolg. Deze kaakgewrichtsproblemen (tmjd).

Sassport boezinge - home

Ziekten en syndromen met eigennamen Er bestaan meer dan.000 ziekten benoemd met eigennamen. Hierna vindt U de ziekten en syndromen die het meest voorkomen in de praktijk. Addison baby (Z)Bang (Z brucellose, koorts te wijten aan besmetting via vlees van vee basedow (z exophtalmisch kropgezwel Bechterew (Z spondylitis deformans Besnier-boeck-Schaumann (Z sarcoïdose biermer (Z pernicieuse anemie bouillaud (Z rhumatismale endocarditis bouveret (z essentiele paroxystische tachycardie bright (Z chronische nefritis buerger (z arteritis obliterans. Vertebrale epiphysitis Still (Z chronisch honey rheuma bij kinderen met splenomegalie, polyadenopathie en anemie stokes-Adams (S permanente bradycardie met syncopes en convulsies woelf-Parkinson-White (s optreden van :- neuro-vegetatieve stoornissen met paroxystische supra-ventriculaire tachycardie- typische afwijkingen op ecg- zonder oorzakelijke cardiopathie terug naar overzicht Bron: 12/2006).

beenderen omringt. Pneumon long Pneumoconiose: aandoening veroorzaakt door het inhaleren en het fixeren in de long van bepaalde stoffen in de atmosfeer (bv. Koolstof, silicaat, ijzer, etc.) pneumococcus: microbe die pneumonie veroorzaakt pneumonie: acute inflammatie van de long. Polus veel polyarthritis:gelijktijdige ontsteking van meerdere gewrichten polydipsie: zeer hevige dorst polykystische: ziekte aandoening waarbij meerdere kysten aangetroffen worden. De nieren, de longen, etc. Polynevritis: gelijktijdige stoornis van meerdere perifere zenuwen polyphagie: abnormaal grote eetlust polyurie: overvloedig urineren. Psuche ziel, geest psycho-analyse: onderzoeksmethode in de psychologie die als doel heeft de innerlijke gevoelens naar het bewustzijn te brengen en aldus nevrosen te genezen psychasthenie: neiging tot twijfelen, onbeslotenheid, etc. Psychiatrie: deel van de geneeskunde dat zich bezighoudt met de geestesziekten. Skopein onderzoeken bronchoscopie: met behulp van een speciaal instrument de longcaviteit en de bronchi onderzoeken cystoscopie: onderzoek van de blaas met een instrument dat toelaat de blaas van binnenin te bekijken en te verlichten gastroscopie: idem voor de maag laryngoscopie: idem voor de larynx otoscopie. Stomie mond colostomie: opening van het colon doorheen de buikwand gastroduodenostomie: opening van de duodenum naar de maag stomatologie: deel van de geneeskunde dat zich bezighoudt met de aandoeningen van de mond. Tomie snede, sectie nefrotomie: insnede in de nier terug naar overzicht.3.

Meer nieuws van Het Belang van Limburg

Hemi voor de helft hemicolectomie: verwijderen van de helft van het colon (dikke darm) hemiplegie: halfzijdige verlamming. Hepar de lever hepatitis: ontsteking van de lever hepatomegalie: toename van het levervolume. Huper teveel, overmaat hyperglycemie: teveel aan suikers in het bloed hypertensie: abnormale verhoging van de bloeddruk hypertermie: verhoging van de lichaamstemperatuur hyperthyroïdie: teveel uitscheiding van de schildklier. Hupo onder hypodermisch: onderhuids hypoglycemie: vermindering van het suikergehalte in het bloed hypotensie: lage bloeddruk. Kephale hoofd dolichocephalie: hoofd met naar achter removal gestrekte vorm elektro-encephallogram: registratie van bepaalde electische activiteit van de zenuwcellen van de hersenschors encephalitis: hersenontsteking. Megas groot cardiomegalie: verhoging van het hartvolume hepatomegalie: verhoging van het volume van de lever megacolon: uitzetting van een deel van de dikke darm megalomanie: grootheidswaanzin splenomegalie: verhoging van het volume van de milt. Kutos cel cytobacteriologisch: slaat terug op het onderzoek waarbij een vloeistof onderzocht wordt op celmateriaal en bacteriën cytologie: studie van de cellen cytoscopie: studie en onderzoek van cellulair materiaal in een vloeistof. Mus spier myalgie: spierpijnen myocard: hartspier myoom: tumor bestaande uit spierweefsel, veelal synoniem voor uterusfibroom myopathie: aandoening van het spierstelsel myosarcoom: kwaadaardige tumor die zich vormt ten koste van spierweefsel. Nephros nier nefrectomie: verwijderen van een nier nefritis: nierontsteking nefropexie: vasthechten van een niet gefixeerde nier (wandelende nier) nefrotomie: insnijden van een nier. Neuron, nevr zenuw neurologie: studie van de aandoeningen van het zenuwstelsel neuropathie: zenuwaandoening neuralgie: zenuwpijn neuritis: zenuwontsteking. Ouron urine albuminurie: albumine in de urine glycosurie: zuiker in de urine hematurie: bloed in de urine pyurie: pus in de urine uremie: abnormale hoeveelheid ureum in het bloed uricemie: urinezuur in het bloed urografie: radiografie van het urinair stelsel.

Woorden met een Griekse oorsprong. Algos : pijn arthralgie: gewrichtspijnen cervicalgie: pijn in de nek gastralgie: maagpijnen lumbalgie: pijn gesitueerd in de rug boven het bekken myalgie: spierpijnen nevralgie: syndroom gekarakteriseerd door pijnen die de zenumwbanen volgen otalgie: oorpijn. Alpha geplaatst voor een woord duidt op afwezigheid of tekort anemie: bloedarmoede door een tekort aan rode bloedcellen anorexie: verlies of tekort aan eetlust anoxie: tekort aan zuurstof in de weefsels geleverd door het bloed anurie: afwezigheid van urine asphyxie: onderbreking of vertraging van. Bradus traag bradycardie: traag hartritme bradypnee: traag ademhalingsritme. Brachus kort brachycefaal: naar achter afgeplatte hoofdvorm brachydactiel: misvorming van de vingers die niet de normale lengte hebben. Dys stoornis, moeilijkheid dysenterie: diarrhee dyslexie: leesstoornis dysmenorrhee: menstruatieprobleem dyspepsie: verteringsmoeilijkheid dysphagie: doorslikprobleem dysurie: moeilijkheid bij het urineren. Ectomie wegsnijden appendectomie: verwijderen van de appendix cholecystectomie: verwijderen van de gal colectomie: gehele of gedeeltelijke verwijdering van het colon gastrectomie: gehele of gedeeltelijke resectie van de maag hysterectomie: verwijderen van de uterus (baarmoeder) laryngectomie: geheel og gedeeltelijk verwijderen van de larynx nefrectomie: verwijderen van. Graphein schrijven angiografie: radiografie van de bloedvaten na inspuiting met een met X-stralen contrasterende vloeistof aortografie: radiografie van de aorta na inspuiting met een met X-stralen contrasterende vloeistof radiografie: cliché gerealiseerd dank zij X-stralen Scintigrafie: werkwijze die toelaat op een scherm de loop van een. Urografie: radiografie van de urinewegen na intra-veneus toedienen van een contraststof. Haima bloed glycemie: glucose (suiker) in het bloed hematemesis: bloed braken hematie: rode bloedcel hematologie: studie van het bloed (anatomisch, fysiologisch en pathologisch) hematoom: ingekapselde bloeduitstorting hematurie: uitstorting van bloed via de urine hemoptysie: bloed spuwen hemorragie: bloeduitsorting via een bloedvat hemorroide: variqueuse zwelling ontstaan.

Röntgenstralen radiologisch, radiotherapie, bestraling ragade, scheurtje rangschikking, classificatie raynaudfenomeen, bleekheid van vingers of tenen reabsorptie, terugresorptie reactie, terugwerking reactie veroorzaken, reageren reactivering, weer actief maken reactiviteit, vermogen om te reageren reageermiddel, reagens reagens, reageermiddel reageren, reactie veroorzaken rebound-effect, terugslag recept, voorschrift receptor, bestanddeel dat gevoelig. Algemene pré- en suffixen. Aantallen en hoeveelheden een: mono- (mononucleair) of uni- (unilateraal) twee: di- (difasisch) of bi- (bifocaal) drie: tri- (triade) of ter- (ternair) vier: tetra- (tetrapodaal) of quadri- (quadriceps) veel: poly- (polyglobulie) weinig: oligo- (oligophrenie) dikwijls: pollaki- (pollakiurie) half: hemi- (hemiparese) of semi- (semi-circulair).1.2. Tijd en plaats in, binnen: in- (infiltratie) of en-/endo- (endocard) of intra- (intraveneus) of intro- (introductie) buiten: ex(o)- (exophtalmie) of ecto- (ectocardie) of extra- (extra-uterien) of apo- (apophyse) naast: para- (paradentaal) rond: peri- (pericarditis) voor: pro- (prognose) of pre- (premolaar) achter, na: retro- (retroversie). Morfologie wit: leuco- (leukocyten) zwart: mélano- (melanodermie) rood: erythro- (erytrocyten) blauw: cyano- (cyanose) geel: xantho- (xanthomatose) hard: sclero- (arteriosclerose) in oplossing: -lyse (dialyse) groot: macro- (macrocefalie) of mega- (megacolon) of megalo- (megalomanie) klein: micro- (micro-organisme) lang: dolicho- (dolichocolon) kort: brachy- (brachy-oesophaag) verschillend: hetero- (heterogeen) van. Werking tekort: hypo- (hypotensie) teveel: hyper- (hypertensie) snel: tachy- (tachycardie) traag: brady- (bradycardie) moeilijkheden. Onderzoeken visueel, observatie: -scopie (gastroscopie) met registratie: -graphie (radiografie) of -gram (elektrocardiogram).1.6. therapie (chemotherapie) uithalen, wegsnijden: -ectomie (nephrectomie) openen, incisie: -tomie (laparotomie) sluiten: -stomie (gastrostomie) her:-modeleren -plastie (rhinoplastie) sutuur, naaien :-rraphie (myorraphie).1.7. Pathologie ziekte: -pathie (cardiopathie) pijn: -algie (lumbalgie) uitstorting: -rragie (haemorragie) hypersecretie, uitvloeiing: -rrhee (otorrhee) ontsteking: -itis (appendicitis) stopzetting isch:- (ischemie) of -stase (haemostase) tumor: -oom (adenoom) slechte werking: -plegie (tetraplegie) terug naar overzicht woorden met Latijnse oorsprong. itis Het suffix "-itis" duidt op een ontstekingsproces : appendicitis: ontsteking van de appendix bronchitis: ontsteking van de bronchi van de longen cholecystitis: ontsteking van de gal colitis: ontsteking van de dikke darm (het colon) flebitis: ontsteking van een vena gastritis: ontsteking van de maag. ose het suffix -ose duidt meestal op een ziekte met een degeneratief en chronisch verloop: arthrose: degeneratieve en chronische aandoening van de gewrichten dermatose: huidziekte nephrose: degeneratieve aandoening van de nier zonder ontsteking nevrose: aandoening gekarakteriseerd door zenuwstoornissen zonder enig organisch letsel en waarvan.

Vlekjes voor je ogen: wat zijn die (bewegende) kronkeltjes

(Transcutane Electro neuro Stimulatie) Een klein toestelletje (krachtbron) dat door middel van electroden en klevers wordt verbonden met de pijn-zone. De pijngewaarwording wordt verminderd door electrische stimulatie (tinteling). Het tens-toestelletje wordt eerst in bruikleen gegeven om te worden uitgeprobeerd. Blijkt het voor u een doeltreffende creme pijnbestrijder, dan kan het worden aangekocht. nervus trigeminus: is de zenuw die onder andere verantwoordelijk is voor het gevoel in het gelaat. zenuwwortelinfiltratie: zenuwen vertrekken vanuit de wervelkolom naar de plaats die ze bezenuwen. De plaats waar de zenuw de wervelkolom verlaat, is de zenuwwortel. Een inspuiting hier, kan in bepaalde gevallen de pijn onderdrukken. Met onze aan :. Jan pieter haems terug naar overzicht. Lijst van de populaire medische termen a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s -. Röntgenstralen, radiografie fotosensibilisatie, overgevoelig worden voor licht fotosensibiliteit, overgevoeligheid voor licht fractie, deel fractuur, beenbreuk frequentie, aantal keren per tijdseenheid frigiditeit, geslachtelijke koelheid functie, taak fundamenteel, van het grootste belang fungicidum, stof die schimmels doodt fungistatisch, schimmelwerend fungus, schimmel furunculose, steenpuistziekte fysico-chemisch, met betrekking tot.

Bij pijn kan de best patiënt door middel van een drukknop zichzelf een beperkte dosis pijnstiller toedienen. perifere zenuwblocks: is een inspuiting (infiltratie) op het verloop van een zenuw die verantwoordelijk is voor de pijn. Plexus hypogastricus superior: is een geheel van zenuwen dat organen in de onderbuik bezenuwt. radiofrequentie laesies: door middel van radiofrequentie wordt een letsel (lesie) aangebracht ter hoogte van een zenuw. Op die manier wordt de geleiding van het pijnsignaal onderbroken. sacro-iliacaal gewricht: is het gewricht tussen het heilig-been en het bekken. sympaticus: de sympaticus is een netwerk van zenuwen en zenuwknopen, dat deel uitmaakt van het autonoom zenuwstelsel. De sympaticus kan een rol spelen in het ontstaan van pijn. (zie ook: ganglion stellatum.). Sympaticus-block: de sympaticus speelt soms een rol in het ontstaan van pijn. In dat geval kan het nuttig zijn deze te blokkeren door middel van een inspuiting.

algarve

Bouw / anatomie, functie netvlies (retina glasvocht

ganglion stellatum: deze zenuwknoop maakt deel uit van de sympaticus en zorgt voor de sympatische bezenuwing van hoofd en nek. Locale infiltratie: wanneer de pijn zich beperkt tot een kleine zone, kan een plaatselijke (lokale) inspuiting (infiltratie) met een pijnstillend product de pijn onderdrukken. neurolysis: betekent decompressie (wegnemen van druk) van zenuwweefsel. Dit kan door bijvoorbeeld overlangse splijting van de zenuwschede of door de ligging / houding van de zenuw kopen te veranderen. In uitzonderlijke gevallen wordt de zenuw die verantwoordelijk is voor de pijn, uitgeschakeld. Occipitale zenuwblocks: Nervus occipitalis is een zenuw die het achterhoofd bezenuwt. Bij pijn op deze plaats, kan een inspuiting ter hoogte van deze zenuw de pijn onderdrukken. percutane facet-denervatie: bij lage rugpijn, afkomstig van een facetgewricht, kan in bepaalde gevallen de zenuw die het gewricht bezenuwt, worden uitgeschakeld. Dit gebeurt door middel van radiofrequentie waarbij de zenuw wordt verwarmd. pca-pomp: (Patient Controlled Analgesia) is een pijnpomp die verbonden wordt met een catheter in de rug of een bloedvat.

Daarbij wordt een stimulerende electrode in het wervelkanaal geplaatst ter badzout hoogte van de zenuwbanen die de pijnzone bezenuwen. Deze electrode is verbonden met een geïmplanteerde krachtbron. De stimulaties zorgen ervoor dat de pijnprikkels niet naar de hersenen worden doorgestuurd. Epidurale adhesiolysis: de epidurale ruimte bevindt zich tussen de ruggewervel en het ruggemerg. Adhesiolysis massage is het losmaken van vergroeiïngen op deze plaats. Epidurale infiltratie: de epidurale ruimte bevindt zich tussen ruggewervel en ruggemerg. Een inspuiting (infiltratie) met een cortisone-achtig product, kan hier de pijn onderdrukken. facet-infiltraties: facetgewrichten zijn gewrichtjes tussen twee opeenvolgende wervels. Soms veroorzaken ze lage rugpijn. Pijn afkomstig van deze gewrichten kan worden onderdrukt door een inspuiting (infiltratie).

Vlekken, lichtflitsen, troebelingen in oog / glasvocht

Dokterslatijn, moeilijke begrippen voor u uitgelegd (pijn). Een eenvoudige woordzoeker, bovenaan links, helpt je bij het zoeken. Terug naar de homepage, terug naar het info overzicht. Voornamelijk verband houdend met pijn. Lijst van de populaire medische termen. Woorden met Latijnse oorsprong. Ziekten en syndromen met eigennamen. Coeliacusblock : het ganglion coeliacus is een treatment zenuwknoop die organen in de bovenbuik bezenuwt. Door deze zenuwknoop met een inspuiting te blokkeren, kan de pijn afkomstig van deze organen- worden onderdrukt. dorsale strengstimulatie : ook ruggenmerg-stimulatie genoemd. Door epidurale electrische stimulatie worden paresthesieën (tintelingen) sunken in de pijnzone opgewekt.

Scheurtje oogkas
Rated 4/5 based on 479 reviews
SHARE

Firata, Mon, April, 30, 2018

Ik vroeg hoe lang het ging duren, wanneer ik weer kon hardlopen en dat was dat. De neuroloog werd opgepiept en een paar uur later ging ik naar huis. Ongevalletsels, erosies, ijzerdeeltjes, vuiltjes laserpen, shaken baby syndroom, schade door laserpen, orbitabodem fractuur ( oogkas botbreuken oogkas, vuistslag, limbale stamceldeficientie, berlins commotio retinae, choroidea ruptuur, netvliesloslating. Gebroken oogkas, ook een klap rechtstreeks op het oog van bvb een tennisbal kan gelijkaardige klachten geven. Dikwijls wordt dan in het ziekenhuis een scan van het aangezicht gemaakt waarop blijkt dat de bodem van de oogkas is gebroken.

scheurtje oogkas Vyjodil, Mon, April, 30, 2018

De verschillende soorten orbitafracturen zijn:. Een pure blow-out fractuur. Een breuk van de bodem van de oogkas oftewel de antral blow-out. Je hebt een scheurtje in je oogkas en in je schedel, een hersenschudding en een hersenkneuzing. Dit zei de neuroloog de dag na het ongeluk tegen.

scheurtje oogkas Sulij, Mon, April, 30, 2018

To continue to google sites, email or phone, forgot email? Use guest mode to sign in privately. Afrikaans azərbaycan català čeština, dansk, deutsch eesti, english (United Kingdom english (United States). Español (España español (Latinoamérica) euskara, filipino, français (Canada français (France) galego. Hrvatski, indonesia isiZulu íslenska, italiano, kiswahili latviešu lietuvių magyar, melayu, nederlands norsk polski, português (Brasil).

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: